Provozní řád studia

Lunika pole dance a fitness

28. října 858/257

70900 Ostrava Mariánské-Hory

Odpovědný vedoucí: Veronika Honková

IČO:00951188


 1. Překročením prahu studia klient i instruktor, dále NÁVŠTĚVNÍCI, souhlasí s provozním řádem studia a zavazují se jej dodržovat.

 2. Každý návštěvník je si vědom svého zdravotního stavu a nese za sebe plnou odpovědnost.

 3. Boty se zouvají v zádveří studia, do recepce se již vstupuje bez obuvi, případně v čistém přezutí.

 4. Své věci a cennosti si návštěvník uschová a zamkne ve skříňkách v šatně. Za odložené věci nenese studio žádnou odpovědnost.

 5. Bez povolení je návštěvníkům zakázán vstup za bar a do prostoru malého sálu.

 6. Veškeré cvičební pomůcky a stroje jsou majetkem studia. Je zakázáno brát si je, manipulovat s nimi a užívat je bez souhlasu instruktora. Za úraz při použití bez tohoto souhlasu nenese studio žádnou odpovědnost a v případě poškození je návštěvník povinen uhradit škodu jím způsobenou.

 7. Do studia vstupujeme pouze bez požití alkoholu či jiných omamných látek.

 8. Během cvičení je zakázáno cucat bonbony a žvýkat.

 9. Je zakázáno poškozovat či znečišťovat prostory studia.

 10. Veškeré úrazy je potřeba hlásit ihned trenérovi či instruktorovi a musí být zaznamenány v knize úrazů.

 11. Úklid a údržba probíhá na základě interního úklidového řádu, který je k nahlédnutí na požádání.


Ad 1. Pokud je návštěvníkem dítě do 18 let:

 1. Rodič dohlíží na to, aby dítě neohrozilo svým chováním zdraví své nebo ostatních návštěvníků a dodržovalo provozní řád. 

 2. Za dítě nese plnou odpovědnost rodič.

 3. Děti se nesmí pohybovat po jakýchkoliv prostorách studia bez dozoru rodiče.

 4. Dětem je z důvodu bezpečnosti zakázáno:

 • dotýkat se zrcadel a tyčí

 • pohybovat se za závěsy

 • pobíhat během lekce mezi ostatními návštěvníky a rušit jakýmkoliv způsobem průběh lekce. 

Ad 2. Skupinové lekce:

 1. Pro účast na skupinové lekci je potřeba se přihlásit do rezervačního systému a uhradit předem částku za lekci.

 2. Z lekce se lze omluvit 12 hodin předem, v takovém případě bude částka připsána návštěvníkovi zpět na uživatelský účet. V případě nedodržení termínu se za lekci platí plná částka.

 3. Oblečení na lekce, ve kterých jsme v kontaktu s tyčí, nesmí obsahovat kovové prvky, kamínky, zipy nebo jakékoliv části, které by mohly poškodit tyč. Návštěvník může být v případě nedodržení požádán o změnu oblečení. Při nerespektování může být vykázán z lekce bez možnosti vrácení poplatku za lekci.

 4. Při lekci nesmí mít návštěvník na sobě prstýnky, řetízky, hodinky, ani jiné kovové předměty, kterými by mohl poškodit tyč.

 5. K očištění tyčí návštěvník použije líh k tomu určený, stříká jej na ručník k tomu určený, ne do prostoru či přímo na tyč. Po skončení lekce tyč očistí a použije také dezinfekci. Použitý ručník odevzdá instruktorovi.

 6. Pokud na lekci návštěvník používá obuv, musí být čistá.

 7. Pokud si návštěvník nechává boty ve studiu, ukládá je na místě k tomu určeném a studio za ně nenese žádnou zodpovědnost.

 8. V případě dětské lekce přebírá odpovědnost za děti instruktor pouze po čas průběhu lekce. V případě, že dítě nebude respektovat pravidla lekce a příkazy instruktora, úmyslně narušovat průběh lekce či ohrožovat ostatní návštěvníky, má instruktor právo předat dítě zpět rodičům ještě před řádným ukončením lekce. Rodič je povinen na sebe uvést kontakt, na kterém musí být k zastižení.

 9. Obsluha je k dispozici maximálně 20 minut před lekcí.

 10. Lekce začíná v určený čas, v případě pozdního příchodu nemusí být obsluha k dispozici, je možné se s ní spojit telefonicky na telefonním čísle umístěném na štítku vchodových dveří.


Ad 3. Osobní fitness trénink:

 1. Pokud trenér nestanoví jinak, je povinen návštěvník přijít v pevné, čisté obuvi, čistém a vhodném oblečení. Návštěvník je povinen při kontaktu s lavičkami a žíněnkami podkládat své tělo ručníkem.

 2. Na lekci se chodí maximálně 15 minut předem, v opačném případě nemusí být trenér přítomen.

 3. Návštěvník je povinen zaplatit při příchodu vstup do studia a poplatek za lekci trenérovi. Trenér si stanovuje cenu za lekci.

 4. Na lekci je potřeba se objednat u trenéra.

 5. Pokud je účastníkem dítě do 18 let, přebírá odpovědnost za děti trenér pouze po čas průběhu lekce.


Ad 4. GDPR

 1. Vstupem do studia návštěvník souhlasí s pořizováním fotografií a nahrávek a jejich použitím k prezentaci studia.

 2. Údaje o klientech uvedené v rezervačním systému jsou k dispozici pouze správci systému a instruktorům. Těm je zakázáno sdílet je bez souhlasu klienta s někým dalším.